Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Krzysztof Żak doktorem habilitowanym

Marta-Bogdan Chudy
28.11.2018
thumb1

W dniu 26 listopada 2018 roku Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, nadała dr inż. Krzysztofowi Żakowi – adiunktowi z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego.

Osiągnięcie naukowe przedstawione komisji habilitacyjnej przez dr inż. Krzysztofa Żaka składało się z powiązanego tematycznie cyklu 17 publikacji (znajdujących się w bazie JCR), dotyczących oceny topografii powierzchni stali utwardzonej do około 60 HRC po toczeniu, szlifowaniu oraz nagniataniu i zatytułowanego „Wytwarzanie funkcjonalnych topografii powierzchni części ze stopowej stali utwardzonej przez toczenie, szlifowanie i nagniatanie”.

Dr inż. Krzysztof Żak jest również autorem lub współautorem (z wyłączeniem publikacji zgłoszonych, jako cykl publikacji powiązanych tematycznie) 36 artykułów wydanych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR oraz 4 publikacji współautorskich w recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w bazie Scopus lub Web of Science. Dorobek można uzupełnić o referaty w materiałach konferencyjnych, które nie znajdują się w bazie Scopus lub Web of Science, a były zaprezentowane na 12 konferencjach naukowych (w tym 8 międzynarodowych). Krzysztof Żak ukończył studia w 2003 roku na Wydziale Mechanicznym na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Opolskiej uzyskując stopień magistra inżyniera, w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, a stopień doktora nadała mu 20.06.2008 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Wpływ materiału ostrza na przebieg procesu skrawania żeliwa sferoidalnego o strukturze perlityczno-ferrytycznej. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Wit Grzesik.

Pan dr inż. Krzysztof Żak czynnie angażuje się w promocję Politechniki Opolskiej w ramach współpracy (patronatu) polegającej na sprawowaniu m.in. opieki naukowo-dydaktycznej nad klasami o kierunku: technik mechanik w Technikum Mechanicznym w Raciborzu. Był również kierownikiem w projekcie finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego nt. Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej oraz wykonawcą w projektach finansowanych przez NCBiR i projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej

Wyjazd służbowy do Slavonskiego Brodu (Chorwacja) 04-06.04.2018

Marta-Bogdan Chudy
10.04.2018
thumb1

Delegacja do Slavonskiego Brodu, Chorwacja, związana była z rozmowami prowadzonymi na University of Osijek, na wydziale Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, a dotyczącymi kontynuacji współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej i ww. Wydziałem.

Tematyka rozmów dotyczyła udziału pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w międzynarodowych projektach pilotowanych przez stronę Chorwacką.

W trakcie spotkań omawiano sposoby realizacji tej współpracy z wieloma decyzyjnymi osobami, głównie jednak rozmowy merytoryczne odbywały się z prof. Tomislavem Galetą, którego tematyka badawcza dotyczy metrologii powierzchni w zastosowaniach medycznych oraz prorektorem Uniwersytetu w Osijek prof. Drażanem Kozakiem, z którym pracownicy Wydziału Mechanicznego realizują wspólne badania. Wyniki tych badań zostały już między innymi opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

W trakcie wizyty zaprezentowano także laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału, co pozwoliło na zapoznanie się z potencjałem naukowym Uczelni. Przedstawiciele strony chorwackiej wyrazili duże zainteresowanie kontynuacją współpracy, która w najbliższym czasie będzie jeszcze szczegółowo doprecyzowywana. Planowane są aplikacje do grantów Chorwacko - Serbskich oraz Chorwacko - Szwajcarskich.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego

Marta-Bogdan Chudy
15.01.2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji została przekształcona w dwie katedry o nazwach: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Katedra Inżynierii Materiałowej.

Katedra Inżynierii Materiałowej nie jest nową jednostką, a odtworzoną Katedrą Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, która na Wydziale funkcjonowała do roku 2013 prowadząc badania dotyczące:

  • wytwarzania, struktury i właściwości metali,
  • diagnostyki stanu wyrobów metalowych,
  • oceny możliwości sterowania strukturą wytwarzanych stopów,
  • metod pomiaru stanu struktur,
  • metod regeneracji wyrobów metalowych,
  • badań kinetyki krzepnięcia i krystalizacji stopów odlewniczych oraz ich utleniania,
  • badań półwyrobów otrzymanych metodą platerowania wybuchowego,
  • badań i aplikacji stopów tytanu,
  • badań procesów konsolidacji spieków odkształcanych plastycznie na zimno.

Obecnie głównym celem badawczym pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej są w ogólnym ujęciu badania dotyczące kształtowania oraz diagnostyki struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych.

Wizyta na Wydziale Mechanicznym dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu

Marta-Bogdan Chudy
15.12.2017
thumb1

W dniach od 11 do 14 grudnia 2017r. gościliśmy na Naszej Uczelni Pana dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu. Gość z RPA odwiedził Politechnikę Opolską na zaproszenie dra hab. inż. Mariana Bartoszuka z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Celem wizyty było nawiązanie współpracy miedzy Uczelniami. W trakcie pobytu dr Gupta odbył szereg spotkań z władzami Wydziału, z przedstawicielami Działu Współpracy Międzynarodowej, pracownikami oraz studentami Uczelni. Na zorganizowanym przez Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji seminarium przedstawił swój dorobek naukowy oraz materiały promocyjne Uniwersytetu w Johannesburgu.

Leszek Wróblewski

Marta-Bogdan Chudy
06.12.2017
thumb1

Z dniem 30 listopada br. po 48 latach pracy na zasłużoną emeryturę udaje się Pan inż. LESZEK WRÓBLEWSKI.

umi

Pan Leszek pracę na Uczelni rozpoczął w 1972 roku w ówczesnym Zakładzie Technologii Maszyn poprzedniku Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Pracował początkowo na stanowisku specjalisty mechanika by po latach zostać kierownikiem laboratorium obróbki skrawaniem.

Pracując na stanowisku technicznym, aktywnie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych i pracach badawczych katedry. W trakcie zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn przekazywał swoją ogromną wiedzę praktyczną, starając się przybliżyć przyszłym inżynierom podstawy obróbki skrawaniem. Wykorzystywał też swoje ejętności dydaktyczne, które zdobył pracując jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych (1969-1975). Zajmował się budową oraz obsługą stanowisk badawczych Katedry i uczestniczył w pracach na nich realizowanych.

Z umiejętności i wiedzy praktycznej Pana Leszka korzystali nie tylko pracownicy Katedry i Wydziału Mechanicznego ale również pracownicy innych jednostek naszej Uczelni. Zawsze chętnie angażował się w prace wymagające jego udziału jako wykonawcy elementów stanowisk badawczych.

Oprócz pracy w Katedrze brał czynny udział w działaniach organizacyjnych. Przez wiele lat był członkiem a następnie przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej. Udzielał się również jako związkowiec w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pan Leszek Wróblewski cieszył się zawsze sympatią i uznaniem współpracowników, czego efektem był wybór na członka Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2002-2005.

Panie INŻYNIERZE pozostaniemy ze świadomością, że najlepiej opisują Pana słowa „Jeśli Ty nie potrafisz tego naprawić to nikt nie potrafi” i że będzie nam Pana złotych rąk brakowało.

Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego!
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Ważne wydarzenia

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.