Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2001

Wstecz

 1. BROL S., GRZESIK W.: Komputerowo wspomagane prognozowanie właściwości SGP w złożonych procesach technologicznych. Konferencja Naukowo-Techniczna. Projektowanie Procesów Technologicznych TPP'2001, 13 czerwca 2001, Poznań, Tom II, 2001, s. 7-13.

 2. GRZESIK W.: Kierunki rozwoju obróbki skrawaniem. I Kongres Maszyny XXI Wieku, 16-17 listopad 2001r. Wrocław. Inżynieria Maszyn Rok 6. Zeszyt 2. 2001, Systemy Wytwarzania - Kierunki Rozwoju Maszyn, Systemów i Procesów, Wrocław 2001, s. 24-40.

 3. GRZESIK W., BROL S.: Assessment of the surface finish resulting from multistage machining operations. Fourth CIRP International Workshop "Modelling of Machining Operations", Delft, the Netherlands, August 17-18 2001, pp.91-96.

 4. CZACHOR G., GRZESIK W.: Integracja przepływu informacji w nowoczesnych systemach wytwórczych na przykładzie koncepcji "open factory". Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin 2001. s. 23-32.

 5. GRZESIK W.: Die and mold machining at high speeds. 1st International Congress of Precision Machining, ICPM 2001, 5-7 September, Ústi nad Labem, s. 107-113 .

 6. WIATKOWSKA E.: Zastosowanie modeli porównawczych do prognozowania skrawalności. Сборник трудов VIII Международной Научно-Технической Конференции «Машиностроение и Техносфера на Рубеже ХХI Века» 10-16 сентября 2001 г. Севастополь; Том 3, Донецк, 2001. c.153-157

 7. ЛЕВЧЕНКО А., ТАРАНЕНКО В.: Последовательность операций и процедур обеспечения качества обработки и надежности операций глубокого сверления для типового процесса автоматизированного проектирования. Международный Сборник Научных Трудов. Прогрессивные технологии и системы машиностроения» выпуск 17, Донецк 2001, c.15-19.

 8. БРОЛЬ С., ТАРАНЕНКО В.А., ТАРАНЕНКО Г.В.: Алгоритмизация процесса автоматизированной токарной обработки. Материалы VI Международной научно-технической конференции «Динамика Технологических Систем». Ростов-на-Дону, 2001. c. 64-67.

 9. БРОЛЬ С., КВЯТКОВСКА Е., ТАРАНЕНКО В.: Анализ влияния технологических факторов на параметры шероховатости поверхности. Сборник трудов VIII Международной Научно-Технической Конференции «Машиностроение и Техносфера на Рубеже ХХI Века», 10-16 сентября 2001 г. Севастополь; Том 3, Донецк, 2001.- С.66-71.

 10. TARANENKO W.A., CZACHOR G.: Adaptacyjne sterowanie obróbką skrawaniem jako obiektem o zmiennych parametrach. Сборник трудов VIII Международной Научно-Технической Конференции «Машиностроение и Техносфера на Рубеже ХХI Века» 10-16 сентября 2001 г. Севастополь; Том 3, Донецк, 2001. c.242-246.

 11. TARANENKO V.A., CZACHOR G.: Adaptive predictive control of force process in machining. Материалы международной научно-технической конференции «Новые Технологии в Машино-Приборостроении и на Транспорте».10-14 сентября Севастополь, 2001. c.175-181.

 12. КВЯТКОВСКА Е., ТАРАНЕНКО В.: Моделирование операций технологических процессов обработки деталей типа вал. 7-th INTERNATIONAL CONFERENCE TECHNOLÓGIA 2001, 11. – 12. 09. 2001 BRATISLAVA, Vol. II, p.409 –413.

 13. BROL S., KWIATKOWSKA E.,TARANENKO W: Synteza przebiegu wyboru wariantu procesu technologicznego dla zautomatyzowanej obróbki części maszyn. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2001,.s.151-161.

 14. BROL S., KWIATKOWSKA E., TARANENKO W.: Wybór rozwiązania strukturalnego ESO na podstawie optymalizacji charakterystyk techniczno-ekonomicznych. IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Postępy w Technice Wytwarzania Maszyn” POSTĘPY 2001, KRAKÓW, 25-26 października 2001, s.217-225.

 15. BROL S., GAJEK M.: Badanie właściwości fraktalnych struktury geometrycznej powierzchni po toczeniu. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНО-ПРИБОРОСТРОЕНИИ И НА ТРАНСПОРТЕ».-10-14 СЕНТЯБРЯ 2001 г., Севастополь, 2001. c. 76-81.

 16. BROL S., OWCZAREK D.: Prognozowanie wybranych parametrów chropowatości powierzchni po toczeniu wykañczaj¹cym. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНО-ПРИБОРОСТРОЕНИИ И НА ТРАНСПОРТЕ».-10-14 СЕНТЯБРЯ 2001 г., Севастополь, 2001. c. 171-175.

 17. GRZESIK W.: Experimental investigation and prediction of frictional responses in the orthogonal cutting process. Friction and Flow Stress in Forming and Cutting. International Journal of Forming Processes, Vol. 4 No. 1-2/2001, pp. 89-107.

 18. GRZESIK W.: Improvement of cutting performance by means of advanced tool coatings. IInd International Conference on Advances in Production Engineering APE'2001, 7-9 June, Warsaw, II/179-188.

 19. BARTOSZUK M., OŻUG S.: Modelowanie termicznych i tribologicznych oddziaływań powłok. Новые Технологии в Машино-Приборостроении и на Транспорте».-10-14 СЕНТЯБРЯ 2001 г., Севастополь, 2001. c. 143-147.

 20. RZESIK W.: An Investigation of the thermal effects in orthogonal cutting associated with multilayer coatings. Annals of CIRP VOL.50/1/2001, s. 53-56.

 21. RZESIK W., NIESŁONY P.: Prognozowanie warunków pracy powłok narzędziowych na podstawie testów tribologicznych.. IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Postępy w Technice Wytwarzania Maszyn, 25-26 października 2001, Kraków, s. 67-75.

 22. GRZESIK W., NIES£ONY P., BARTOSZUK M.: Thermophysical-property-based selection of coatings for dry machining of carbon and stainless steels.Transaction of the North American Manufacturing Research Institution of SME Vol. XXIX,2001, 22-25 May , Gainesville, Florida, pp. 343-350.

 23. KRÓL S., PTACEK L., ZALISZ Z., HEPNER M.: Friction and wear properties of titanium and oxidised titanium in dry sliding against hardened AISI 1045 steel. Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference. Achievements in Mechanical & Materials Engineering, Gliwice-Cracow-Zakopane, Poland, 9-13 December 2001, s. 313-316.

 24. HEPNER M., ZALISZ Z., KRÓL S.: Badanie odporności na zużycie ścierne natlenionego powierzchniowo tytanu. XVI Międzynarodowe Sympozjum. Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów. Mechanika z. 72 Nr 279/2001. s. 185-189.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.